عطر محرک جنسی

عطر محرک جنسی
عطر محرک جنسی

Sunday, June 20, 2010

Monday, June 7, 2010

Monday, May 24, 2010

Saturday, May 15, 2010

بووووووووووووووق

مصارف بوق در ایران
بوق کوچولو
سلام علیک
احوال پرسی با راننده آشنا

۲بوق
به...خیلی مخلصیم
احوال پرسی با راننده آشنا

۳بوق
کجایی بی وفا
احوال پرس با راننده آشنا

۵۶۹بوق
کجا؟؟؟
ویژه مسافرکشی

بوق بدون وقفه به مدت نیم ساعت
بدو بیا دیر شد
صدا زدن خانم جهت رفتن به مهمانی

بوق بدون وقفه معمولی با آهنگ
دید دید ... دیدید دید!!
جلوی مراکز درمانی هنگام مشاهده ماشین عروس حتی خالی!

نصب بوق قطار روی پیکان
نشانه ذوق سرشار راننده

نصب بوق کامیون روی موتور سیکلت
نشانه بزرگواری موتور سوار

نصب آژیر بجای بوق
بی بو.. ببو ...
ویژه رانندگانی که عشق پلیس بازی دارند

نصب صدای خروس به جای بوق
قوقولی قوقو...
ویژه روستایی های عزیز که سالهاست از روستا دور مانده اند!!

تیس تیس
کلاس بالای راننده


بوووووووووووووووووووووووو ووووووووووووق ... صد تا معنی میتونه بده!!!

Sunday, May 9, 2010